Fastned Privacy Beleid

Fastned neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over haar gebruikers op een zorgvuldige manier verwerken en gebruiken. Onze verwerking is
aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1588857. In dit document wordt het Privacy Beleid van Fastned uiteen gezet. De met hoofdletters
geschreven woorden in dit Privacy Beleid zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van Fastned (welke hier zijn te vinden: www.fastned.nl)

1. Wie is Fastned?

Fastned houdt kantoor te Amsterdam aan de Amsteldijk 166 (1079 LH) en is ingeschreven in
de Kamer van Koophandel onder nummer 54606179. Fastned kan Persoonsgegevens
verwerken door gebruik van de Dienst.


2. Welke informatie wordt door Fastned verzameld en verwerkt?

Verstrekken van Persoonsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van de diverse onderdelen van de Dienst, zal Gebruiker een aantal Persoonsgegevens verstrekken aan Fastned en/of zal Fastned een aantal Persoonsgegevens verwerken. Hieronder informeert Fastned je over welke Persoonsgegevens verwerkt kunnen worden via de verschillende onderdelen van de Dienst.

MyFastned
Wanneer je je als Gebruiker registreert voor de Dienst zal Gebruiker een MyFastned account aan maken. Gebruiker wordt dan gevraagd bepaalde informatie over zichzelf te verstrekken, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord. Ook kan een pincode worden Fastned Privacy Beleid opgegeven voor Autorisatie. Gebruiker kan ook andere (Persoons-)gegevens verstrekken, zoals NAW-gegevens. Deze gegevens kan Gebruiker altijd zelf aanpassen in zijn/haar MyFastned account.

App
Door gebruik te maken van de App kan Gebruiker Persoonsgegevens verstrekken. Om volledig gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten van de App, is het
bijvoorbeeld aan te raden om de locatievoorziening van de App aan te zetten. Daardoor worden GPS-data en crowd-sourced locaties van Wi-Fi-hotspots en telefoonmasten gebruikt om de locatie van Gebruiker bij benadering te bepalen, zodat kan worden beoordeeld of Gebruiker in de buurt is van een Laadstation en gebruik kan maken van de Dienst. Het delen van locatievoorzieningen is niet verplicht, maar wel handig. Via de instellingen van het gebruikte smart device kan Gebruiker zelf bepalen of de locatievoorzieningen worden gedeeld of niet. Ook kan via de App opdracht gegeven worden voor betaling en gebruik van de Dienst, door
middel van Autorisatie. Autorisatie gebeurt via de App automatisch door middel van het versturen van een unieke code naar Fastned en/of door haar ingeschakelde bedrijven, om te controleren of er sprake is van een geautoriseerde (betalende) Gebruiker of niet. Als er sprake is van een geautoriseerde Gebruiker, kan Gebruiker direct zijn/haar auto opladen via de Dienst.

SMS-dienst
De SMS-dienst kan worden gebruikt voor Autorisatie voor de Dienst. Om gebruik te kunnen maken van de SMS-dienst dient de Gebruiker zich eerst te registreren via My.Fastned.nl en hier de bijbehorende Persoonsgegevens te vertrekken zoals naam, telefoonnummer, emailadres en wachtwoord.

Betaling
Voor het betalen van Abonnementen, en eenmalig gebruik van de Dienst, zal Gebruiker Persoonsgegevens verstrekken aan Fastned en/of de door haar ingeschakelde betalingsdienstverlener. Gebruiker kan kiezen voor automatische incasso, of betalen per creditcard.

WiFi-Dienst
Als onderdeel van de Dienst kan Gebruiker ook gebruik maken van de WiFi-Dienst. Gebruiker is vrij in welke Persoonsgegevens hij/zij deelt via de WiFi-Dienst en is daartoe niet verplicht. Fastned zal daarbij alleen het IP-adres van Gebruiker verwerken. Eventuele andere door Gebruiker verstrekte Persoonsgegevens door gebruik van de WiFi-Dienst worden door Fastned enkel doorgeven via de WiFi-Dienst; Fastned zal daarbij geen Persoonsgegevens verwerken anders dan in dit Privacy Beleid genoemd.

Automatisch Gegenereerde Informatie
Fastned verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over jouw gedrag tijdens het gebruik van de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hoe vaak je gebruik maakt van de Dienst en op welke locatie. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres en
het type apparaat waarvan je gebruik voor Autorisatie. Ook kan gebruik worden gemaakt van “cookies”, zoals hieronder wordt beschreven.

Cameratoezicht
Fastned hanteert cameratoezicht op locatie van het Laadstation, ten behoeve van bewaking van goederen daar aanwezig, preventie en registratie van overlast zoals vandalisme, preventie en registratie van strafbare feiten door derden (zoals inbraak, diefstal of vernieling), en alles dat daar direct mee samenhangt. De beelden worden uitsluitend bij een melding van een incident uitgekeken. Het cameratoezicht wordt aangekondigd middels aankondigingsborden bij de grenzen van
het door de camera's bestreken terrein, doordat de camera's duidelijk zichtbaar zijn opgehangen, en op andere duidelijk herkenbare wijze indien de situatie daarom vraagt.


3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Fastned ze?

Bij gebruik van de App, de WiFi-Dienst en de Website maakt Fastned gebruik van cookies die door jouw browser en/of door de App tijdelijk (“sessie” cookies) of voor langere tijd (“permanente” cookies) worden opgeslagen op het door jou gebruikte apparaat. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die de server van Fastned en/of derden naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Fastned en/of de betreffende derde teruggestuurd wordt.


4. Voor welke doeleinden zal Fastned verzamelde informatie gebruiken?

Doeleinden
Fastned zal de over jou verzamelde Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
- om de Dienst zo goed mogelijk aan je te kunnen verlenen;
- om jouw gebruik van de Dienst te vergemakkelijken en te optimaliseren;
- om jouw klachten, suggesties en vragen te behandelen;
- om op basis van automatisch gegenereerde informatie geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen om de Dienst te beveiligen;
- om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen van de Dienst, waaronder het versturen van de nieuwsbrief van Fastned indien je je daarvoor hebt aangemeld;
- om jouw informatie te verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, of indien Fastned daartoe aanleiding ziet op grond van deze Privacy Beleid;

Gebruik door Fastned
Om er voor te zorgen dat je als Gebruiker gemakkelijk gebruik kan maken van de Dienst, Autorisaties kan verlenen voor het gebruik van de Dienst en betalingen kan verrichten voor de Dienst, verwerkt Fastned Persoonsgegevens van Gebruikers. Tevens zal Fastned jouw Persoonsgegevens, zoals jouw naam, e-mail adres en/of
telefoonnummer, verwerken ter behandeling van eventuele klachten, suggesties of vragen, indien je deze Persoonsgegevens aan Fastned daartoe hebt verstrekt. Zodoende kan Fastned je contacteren om de klacht, suggestie of vraag te behandelen. Daarnaast wil Fastned je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst, als je jouw e-mailadres hebt achtergelaten voor het ontvangen van de nieuwsbrief of Fastned Alerts. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Fastned dat via de nieuwsbrief of Fastned Alerts aan je laten weten. Deze informatie wordt verzonden via email of SMS. Ook kan Fastned je op de hoogte houden van acties die door haar zijn georganiseerd. Eens in de zoveel tijd kun je hierover een bericht van Fastned verwachten. Mocht je geen nieuwsbrief meer willen ontvangen, dan kan je je afmelden door een e-mail te sturen aan support@fastned.nl.

Gebruik door derden
Fastned kan Persoonsgegevens aan derden verstrekken ten behoeve van het verlenen van de Dienst. Zo maakt Fastned gebruik van diensten van Now! Innovations B.V. voor het beschikbaar stellen en gebruik van MyFastned en Autorisatie. ABB B.V. wordt ingeschakeld voor het verrichten van betalingen ten behoeve van het gebruik van de Dienst. Ten slotte wordt voor het cameratoezicht gebruik gemaakt van diensten van Alphatron Security Systems. Fastned heeft met voornoemde partijen afspraken gemaakt om de zorgvuldige verwerking van Persoonsgegevens te waarborgen. Zonder jouw expliciete toestemming zal Fastned jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Fastned zal je in dat geval dus eerst vooraf informeren. Fastned kan jouw Persoonsgegevens wel verstrekken aan derden voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid en dus geen Persoonsgegevens zijn (zoals Automatisch Gegeneerde Informatie, met uitsluiting van jouw IP-adres). Tot slot kan Fastned jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan Justitie verstrekt wanneer daartoe een wettig
gegeven bevel door een Officier van Justitie is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling Fastned hiertoe verplicht. Indien uit Persoonsgegevens blijkt bewijs aanwezig te zijn van strafbare feiten, kan Fastned besluiten hiervan aangifte te doen en als bewijs de Persoonsgegevens vrijwillig te overhandigen aan de bevoegde autoriteiten. In uitzonderlijke gevallen kan Fastned besluiten dat een private derde partij inzage mag krijgen in Persoonsgegevens. Dit vereist een belangenafweging van het belang van de private partij bij inzage, en het belang van de betrokkene, zoals het recht op bescherming van diens privacy.
Hierbij wordt indien mogelijk en indien door Fastned gewenst overleg gevoerd met de betrokken persoon.


5. Toestemming ouders

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Dienst. Indien je jonger bent dan zestien (16) jaar, gelden er echter speciale wettelijke regels voor het gebruik van de Dienst. Als je nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan heb je de toestemming van jouw ouders of voogd nodig voordat je gebruik mag maken van de Dienst. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om gebruik te maken van de Dienst.


6. Op welke wijze beschermt Fastned persoonlijke informatie?

Fastned heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De extern ingeschakelde bedrijven Now! Innovations B.V., ABB B.V. en Alphatron Security Systems hebben adequate maatregelen genomen ter beveiliging van ongeautoriseerde toegang tot of misbruik van verwerkte Persoonsgegevens. De ruimte waar de Persoonsgegevens bewaard worden, is fysiek beveiligd tegen toegang door onbevoegden (sleutel, pasje, etc). Waar mogelijk worden gegevens zo opgeslagen dat ze niet te herleiden zijn tot natuurlijke personen, en daardoor niet als Persoonsgegeven zijn aan te merken. Ook wordt bijgehouden (logging) wie Persoonsgegevens opvraagt en wanneer. Deze logging
wordt periodiek bekeken. De personen die Persoonsgegevens mogen inzien, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. Toegang tot de Persoonsgegevens is met een wachtwoord beveiligd.


7. Overdracht onderneming

In de toekomst kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van Fastned worden overgedragen aan een derde partij of dat Fastned fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.


8. Bewaren van jouw gegevens

Fastned bewaart jouw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.
Vastgelegde camerabeelden worden gedurende vier weken bewaard met het oog op gebruik voor de hierboven genoemde doelen. Indien op de beelden een incident zichtbaar is betreffende een van deze doelen, mogen deze beelden langer worden bewaard en wel totdat het incident is opgelost. Na verstrijken van deze termijn of de oplossing van een incident worden de beelden gewist. Op verzoek van een persoon die is vastgelegd op camerabeelden zullen deze beelden worden gewist als er geen noodzaak meer is krachtens dit reglement om de beelden nog langer te bewaren.


9. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Indien je wilt weten welke gegevens Fastned over je heeft vastgelegd, kan je contact opnemen met support@fastned.nl. Fastned zal binnen vier weken aan je mededelen of Fastned Persoonsgegevens over je verwerkt. Indien dit het geval is, zendt Fastned je een volledig overzicht van de Persoonsgegevens die Fastned over je verwerkt. Je kunt Fastned aan de hand van het verstrekte overzicht, met redelijke tussenpozen verzoeken om Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, voor zover je die gegevens niet zelf zou kunnen aanpassen via MyFastned. Fastned zal binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, Fastned aan het verzoek zal voldoen. Een persoon die is vastgelegd op camerabeelden kan inzage krijgen in beelden waarop hij herkenbaar in beeld is. Hiertoe kan een afspraak worden gemaakt bij Fastned. Een persoon die is vastgelegd op camerabeelden kan een kopie van deze beelden verkrijgen door een verzoek langs elektronische of schriftelijke weg in te dienen bij Fastned. Een verzoek tot inzage of opvraging van een kopie vereist legitimatie en een duidelijke aanduiding van het tijdvak waarop de betrokkene vermoedt dat hij gefilmd is. Voor afhandelen van inzageverzoeken en het verstrekken van een kopie worden € 5 administratiekosten gerekend, welke vooraf dienen te worden voldaan.


10. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Fastned ?

De Dienst kan hyperlinks bevatten waarmee je de Dienst verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Fastned heeft geen zeggenschap over de website van derden waar naar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy beleid van toepassing is. Dit Privacy Beleid heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de Dienst worden verwerkt. Fastned accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en / of inhoud van) websites of diensten van derden.


11. Kan dit Privacy Beleid worden gewijzigd?

Dit Privacy Beleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de Dienst.


12. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Beleid dan kunt je een e-mail sturen aan support@fastned.nl. Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 239 april mei 20154.
***