Algemene Voorwaarden Fastned

Versie 1.0, laatst gewijzigd: 9 mei 2014

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, steeds met een hoofdletter geschreven en zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de
volgende betekenis:

a) Abonnement: het abonnement op gebruik van de Dienst;
b) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, inclusief de Modules;
c) App: de Fastned applicatie op het mobiele apparaat van Gebruiker welke gebruikt kan worden voor de Autorisatie, zoals nader omschreven op de Website;
d) Autorisatie: het autoriseren van de Gebruiker, die gebruik wil maken van de Dienst bij een Laadstation, aan de hand van de App, SMS-dienst, pincode of ander technische autorisatiewijze dat daarvoor ter beschikking is gesteld door Fastned waardoor het Laadstation voor gebruik van de Dienst kan worden ontgrendeld en waarmee de Gebruiker wordt geïdentificeerd en zo het gebruik van de Dienst bij Gebruiker in rekening kan worden gebracht;
e) Dienst: de dienst die Fastned onder de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden aanbiedt aan Gebruikers, welke bestaat uit (i) het na Autorisatie en tegen vergoeding opladen van de batterij van de elektrische auto van Gebruiker bij Laadstations, en (ii) het daarbij aanbieden van de WiFiDienst;
f) Fair Use Policy: het beleid van Fastned om een eerlijk gebruik van de Dienst te waarborgen, zoals omschreven op www.fastned.nl
g) Fastned: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fastned B.V., kantoorhoudende aan de Amsteldijk 166, 1079 LH te Amsterdam, en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54606179
h) Gebruiker: de natuurlijke persoon die de Overeenkomst heeft gesloten met Fastned;
i) Helpdesk: de eerstelijns helpdesk van Fastned voor vragen van Gebruikers;
j) Inloggegevens: het telefoonnummer en het wachtwoord en/of pincode waarmee Gebruiker kan inloggen op zijn/haar My.fastned.nl, de App en gebruik kan maken van de Dienst;
k) Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, rechten op know-how en andere  met deze rechten verwante rechten;
l) Laadstation: de fysieke locatie van de oplaadinfrastructuur van Fastned waar gebruik van de Dienst kan worden gemaakt;
m) Module: de module zoals aangehecht aan deze Algemene Voorwaarden;
n) My.fastned.nl: de persoonlijke accountsectie gecreëerd door de Gebruiker op het moment dat hij/zij zich registreert voor de Dienst, welke sectie door hem/haar kan worden beheerd via de Website en de App, door middel waarvan Gebruiker de mogelijkheid heeft inzage te verkrijgen in zijn/ haar verbruik en (Persoons-)gegevens, welke daar ook (gedeeltelijk) aangevuld en/of gewijzigd kunnen worden;
o) Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Fastned ten behoeve van het gebruik van de Dienst, waarvan deze Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel van uitmaken;
p) Partijen: Fastned en Gebruiker;
q) Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon;
r) Privacy beleid: het beleid van Fastned ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens verwerkt via de Dienst, welke beschikbaar is op my.fastned.nl;
s) SMS-dienst: De SMS-dienst welke beschikbaar is gesteld aan Gebruiker voor zijn/haar Autorisatie, zoals nader omschreven op de Website;
t) Website: de website van Fastned, welke te bereiken is via http://www.fastned.nl;
u) WiFiDienst: de dienst die Fastned als onderdeel van de dienst aan Gebruikers aanbiedt, welke bestaat uit hetgebruik kunnen maken van de draadloze internetverbinding op de locatie van het Laadstation, met inachtneming van de Fair Use Policy, onder de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, het gebruik van de Dienst en alle (rechts-)handelingen die tussen Partijen worden verricht, waaronder mede begrepen ieder gebruik van de Website door Gebruiker en alle aanbiedingen van Fastned aan Gebruiker;
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker worden door Fastned uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig blijken te zijn met bepalingen uit de Overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
2.4 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Dit laat onverlet het recht van Fastned om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
2.5 Fastned kan de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is op de Website en in de App te vinden. Indien een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van Gebruiker op significante wijze beïnvloedt, zal Fastned de Gebruiker hiervan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door deze wijzigingen duidelijk zichtbaar op de Website en in de App aankondigen.
2.6 Indien gebruiker het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, accepteert Gebruiker daarbij die nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet wil instemmen met de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden is zijn/haar enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en om de Overeenkomst op te zeggen in overeenstemming met artikel 12.
2.7 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. In het geval van een nietige of vernietigde bepaling uit de Algemene Voorwaarden zal Fastned deze bepaling vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling van de Algemene Voorwaarden in acht wordt genomen. In het geval van een nietige of vernietigde bepaling uit de Overeenkomst zullen partijen in overleg treden met als doel de nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling van de Overeenkomst in acht wordt genomen.
2.8 Fastned is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst voor Gebruiker toegankelijk te houden.


Artikel 3 Dienst

3.1 Fastned biedt Gebruikers onder de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden de Dienst aan.
3.2 Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Gebruiker die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik (“as is”-basis), waaronder wordt verstaan dat Fastned niet garandeert dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk of beschikbaar zal zijn, noch dat de Dienst foutloos en/of volledig wordt geleverd. Onderbrekingen of storingen in de Dienst kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van Overmacht, storingen in de internetverbinding, storingen in de oplaadinfrastructuur, storingen in softwarediensten van derden, door virussen of fouten/gebreken. Indien er een storing in een wijze van Autorisatie is, zoals een niet-werkende App of niet-werkende SMS-dienst, dient Gebruiker de Helpdesk te
bellen.
3.3 Elk gebruik van de Dienst komt voor rekening en risico van de Gebruiker.
3.4 Gebruiker garandeert dat:
a. hij/zij bevoegd is gebruik te maken van de Dienst, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden;
b. het gebruik dat hij/zij van de Dienst maakt:
(i) geen negatieve effecten kunnen hebben op de eer en goede naam van Fastned, aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar bestuurders;
(ii) niet in strijd is met enige wet- of regelgeving, of met deze Algemene Voorwaarden.
c. hij/zij geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software zal gebruiken, die schade kunnen toebrengen aan de Dienst en/of (apparatuur van) haar Gebruikers of (van) derden, de Dienst ontoegankelijk kunnen maken of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen te
omzeilen;
d. hij/zij geen handelingen zal verrichten die onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van de Dienst en/of de functionaliteit van de Dienst (voor derden) belemmeren;
e. hij/zij geen applicaties zal gebruiken die (delen van) de Dienst monitoren, manipuleren en/of kopiëren;
f. hij/zij geen gebruik zal maken van de Dienst op naam van een ander, de Dienst niet aan derden ter beschikking zal stellen of derden gebruik zal laten maken van de Dienst;
3.5 Gebruiker is verantwoordelijk voor het selecteren van en het gebruik maken van de vereiste apparatuur ten behoeve van de Dienst, zoals een elektrische auto met batterij die geschikt is om via het Laadstation opgeladen te worden en een mobiel apparaat waarop de App kan worden geïnstalleerd. De geselecteerde en te gebruiken apparatuur dient te voldoen aan de functionele en technische vereisten voor het gebruik van de Dienst zoals nader omschreven op de Website.
3.6 Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van enige gegevens, de auto en/of onderdelen van de auto (waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot beschadiging van en/of disfunctioneren van de batterij van de auto)wordt te allen tijde gedragen door Gebruiker.
3.7 Op activiteiten die Gebruiker via de Dienst verricht kunnen (gebruiks-)voorwaarden van derde partijen van toepassing zijn. Fastned heeft geen zeggenschap over de toepassing of inhoud daarvan en is daar niet verantwoordelijk voor.
3.8 Het is niet toegestaan gebruik te maken van de Dienst op naam van een ander, om de Dienst aan derden ter beschikking te stellen of om derden gebruik te laten maken van de Dienst.


Artikel 4 App

4.1 Fastned kan aan Gebruiker een App ter beschikking stellen, welke kan worden gebruikt voor Autorisatie voor de Dienst. De licenties en garanties zoals verstrekt in deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor de Dienst als voor de App.
4.2 Vanaf het moment van eerste gebruik van de App is Gebruiker aansprakelijk voor alle (rechts-) handelingen voortvloeiend uit het gebruik van de App, zoals Autorisaties en transacties.
4.3 Gebruiker staat er voor in dat de App zorgvuldig en juist wordt gebruikt door Gebruiker. Dit houdt onder meer in dat de App niet door onbevoegden mag worden gebruikt of ter beschikking wordt gesteld aan derden.
4.4 Fastned kan ten allen tijde de ter beschikking stelling van de App, of de werking daarvan beperken of staken.
4.5 In het geval van verlies, diefstal of misbruik van (de drager van de) App dient Gebruiker dit onmiddellijk te melden bij Fastned, onverminderd zijn/haar eigen verplichting om zelf directe en effectieve maatregelen te nemen, zoals het doen van aangifte en het eventueel aanpassen van pincode of andere Inloggegevens.
4.6 Gebruiker is zelf verantwoordelijk te voldoen aan de technische en functionele vereisten die worden gesteld aan het gebruik van de App, zoals de compatibele mobiele apparaten en internetverbinding die nodig zijn voor het gebruik van de App.


Artikel 5 SMS-dienst

5.1 De SMS-dienst kan worden gebruikt voor Autorisatie voor de Dienst. Fastned kan de SMS-dienst beschikbaar stellen aan Gebruiker die geen beschikking heeft tot  de App of de mobiele webbrowser My.Fastned.nl om hiermee een lader te autoriseren.
5.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruike van de SMS-dienst zoals op Website staat vermeld. Gebruiker is verantwoordelijk voor de controle op de juistheid van het gebruik van de SMS-codes welke op de laders staan vermeld.
5.3 In het geval van verlies, diefstal of misbruik of verkeerd gebruik van de SMS-dienst dient Gebruiker dit onmiddelijk te melden bij Fastned, onverminderd zijn/haar eigen verplichting om zelf directe en effectieve maatregelen te nemen, zoals het doen van aangifte en het eventueel aanpassen van inloggegevens deactiveren van het betreffende telefoonnummer via my.fastned.nl.


Artikel 6 Registratie voor de Dienst en gebruik van My.fastned.nl

6.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient Gebruiker zijn/haar My.fastned.nl aan te maken. Registratie voor My.fastned.nl is gratis.
6.2 Gebruiker garandeert dat de (Persoons-)gegevens die hij/zij heeft ingevuld bij het aanmaken van zijn/haar My.fastned.nl te allen tijde compleet, waarheidsgetrouw en up-to-date zijn. Het is niet toegestaan My.fastned.nl aan te maken op naam van een ander en/of om valse gegevens te verstrekken.
6.3 In beginsel kan iedereen als Gebruiker gebruik maken van de Dienst. Indien Gebruiker jonger dan zestien (16) jaar is, heeft hij/zij de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) nodig (zijn/haar voogd of (één van) zijn/haar ouders). Gebruiker staat er voor in dat hij/zij inderdaad zestien (16) jaar of ouder is of dat hij/zij de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft gekregen voor het gebruik van de Dienst.
6.4 Tijdens de registratie van My.fastned.nl moet Gebruiker een telefoonnummer en wachtwoord en/of pincode opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot de My.fastned.nl . Dit e-mailadres en wachtwoord vormen tevens de Inloggegevens.
6.5 De Inloggegevens zijn persoonlijk. Gebruiker moet deze Inloggegevens strikt vertrouwelijk houden en deze Inloggegevens met bekwame zorg gebruiken. Gebruik van de Inloggegevens is volledig voor rekening en risico van Gebruiker.
6.6 Zodra Gebruiker weet of redelijkerwijs behoort te weten dat de Inloggegevens in de handen zijn gevallen van (een) onbevoegd(e) perso(o)n(en), dient Gebruiker Fastned daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd zijn/haar eigen verplichting om zelf direct en effectieve maatregelen daartegen te nemen.
6.8 Via My.fastned.nl heeft Gebruiker inzage in zijn/haar verbruik. Gebruiker zal Fastned op de hoogte stellen indien hij/zij afwijkend verbruik signaleert. Gebruiker dient onmiddellijk contact op te nemen met Fastned indien er reden is aan te nemen dat de veiligheid van de App, SMS-dienst of Inloggegevens in het geding is, of wanneer Gebruiker redelijkerwijs bekend was of behoorde te zijn met diefstal, verlies of misbruik van zijn/haar App, telefoonnummer, Inloggegevens of My.fastned.nl.
6.8 Fastned behoudt zich het recht voor om de registratie- en Autorisatieprocedure en/ of de Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst.


Artikel 7 WiFiDienst

7.1 Gebruiker kan na Autorisatie gebruik maken van de WiFiDienst. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het instellen en beheren van zijn/haar apparaten waarmee hij/zij gebruik maakt van de WiFiDienst, alsook voor de beveiliging daarvan.
7.2 Na 30 minuten inactiviteit wordt Gebruiker automatisch uitgelogd van de  WiFiDienst.
7.3 Om veiligheidsredenen behoudt Fastned zich het recht voor om bepaalde diensten en websites te blokkeren.
7.4 Gebruiker garandeert dat hij/zij niet (tijdelijk) een valse identiteit zal aannemen (email, website, ip-adres, SSID van de door Fastned aangeboden WiFiDienst (“spoofing”)); de WiFiDienst niet zal gebruiken voor illegale zaken zoals het lastigvallen van anderen, het verspreiden van smadelijke of discriminerende teksten of het schenden van Intellectuele Eigendomsrechten, of op andere wijze misbruik of ander onrechtmatig gebruik zal maken van de WiFiDienst.
7.5 Fastned behoudt zich het recht voor het gebruik van de WiFiDienst af te knijpen of te blokkeren, meer in het bijzonder in het geval Fastned detecteert dat Gebruiker deze Algemene Voorwaarden overtreedt.
7.6 Gebruiker vrijwaart Fastned tegen iedere aanspraak, procedure, verlies of schade van derden, welke gebaseerd is op ieder gebruik, misbruik of onbevoegd gebruik van de WiFiDienst.


Artikel 8 Helpdesk

8.1 Gebruiker kan tijdens werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur, met uitzondering van in Nederland erkende en officiële feestdagen, contact opnemen met de Helpdesk voor het geval de Dienst, om welke reden dan ook, niet mocht werken en/of beschikbaar mocht zijn. De Helpdesk is bereikbaar op: 020 705 5300 of via support@fastned.nl


Artikel 9 Rechten en verplichtingen Klant

9.1 De Overeenkomst komt tot stand na (i) aanvaarding door Gebruiker van de aangeboden Dienst, door de Dienst via een klik op de knop “Registreren” te bevestigen, en (ii) ontvangst van de ontvangstbevestiging per e-mail van de registratie op het door Gebruiker opgegeven e-mailadres.
9.2 Gebruiker garandeert dat hij/zij handelingsbekwaam en bevoegd is om gebruik te maken van de Dienst en om de Overeenkomst aan te gaan.
9.3 Gebruiker vrijwaart Fastned tegen aanspraken, procedures en schade van derden, die gebaseerd zijn op of te maken hebben met niet naleving van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, of (rechts-)handelingen die daaruit voortvloeien, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:
a. handelingsonbekwaamheid of onbevoegdheid van Gebruiker;
b. het ontbreken van toestemming voor gebruik van de Dienst en de verwerking van Persoonsgegevens, wanneer Gebruiker jonger dan zestien jaar is;
c. niet complete, niet waarheidsgetrouwe en/of niet up-to-date zijnde opgegeven (Persoons-)gegevens van Gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de situatie waarin Gebruiker foutieve (Persoons-)gegevens heeft opgegeven; en/of
d. gebruik, misbruik of onbevoegd gebruik van de Inloggegevens; en
e. niet nakomen van haar betalingsverplichtingen zoals omschreven in artikel 11.
9.4 Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fastned, aan een derde te verkopen en/of anderszins over te dragen.
9.5 Gebruiker zal zich bij Laadstations houden aan de aangegeven snelheid en aan alle regels die normaal gelden voor het openbaar verkeer openstaande wegen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de regels van de Wegenverkeerswet 1994, meer in het bijzonder het verbod zich zodanig te gedragen dat gevaar bij het Laadstation wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat verkeer bij het Laadstation wordt gehinderd of kan worden gehinderd, en het verbod zich zodanig te gedragen dat een aan de schuld van Gebruiker te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.


Artikel 10 Rechten en verplichtingen Fastned

10.1 Fastned zal zich redelijkerwijs inspannen om de omschrijving van de aangeboden Dienst zo accuraat mogelijk op de Website te vermelden. Mochten er onjuistheden in de omschrijving van Dienst staan dan zal Fastned die zo spoedig mogelijk, nadat Gebruiker haar daarop heeft geattendeerd, of indien zij dat zelf geconstateerd heeft, aanpassen en, indien zij dit nodig acht, Gebruiker daarvan informeren via haar MyFastned en/of opgegeven e-mailadres.
10.2 Gebruiker kan Fastned niet houden aan aanbiedingen of prijzen waarvan ze in alle redelijkheid mocht verwachten dat de aanbieding en/of de prijs een duidelijke fout of schrijffout betreft.
10.3 Fastned mag prijzen en aanbiedingen zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. In het geval de prijswijziging het gevolg is van wettelijke wijzigingen (bijvoorbeeld een wijziging van de BTW), dan mag Fastned dit te allen tijde doorvoeren. Prijsverhogingen mag Fastned binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst doorvoeren, in welk geval Gebruiker het recht op ontbinding van de Overeenkomst heeft. Fastned mag tevens prijsverhogingen doorvoeren na 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, zonder dat Gebruiker het recht op ontbinding heeft. Iedere prijswijziging zal niet onredelijk zijn en niet zonder goede reden.
10.4 Fastned behoudt zich het recht voor om de Dienst te annuleren, aan te passen of te verwijderen zonder nadere opgaaf van redenen, zonder enig recht van Gebruiker op schadevergoeding. Mocht er reeds een Overeenkomst zijn gesloten die omwille van de uitoefening van deze rechten geen (volledige) doorgang kan hebben, dan is Gebruiker gerechtigd op (gedeeltelijke) terugbetaling van daarvoor reeds betaalde vergoedingen. Fastned zal zich inspannen, afhankelijk van de betaalwijze, deze vergoedingen binnen dertig (30) dagen terug te betalen.
10.5 Fastned is gerechtigd rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Gebruiker stemt hierbij reeds nu voor alsdan onherroepelijk in met zulke overdracht.


Artikel 11 Prijs en betaling

11.1 Voor het registreren voor de Dienst is geen vergoeding verschuldigd aan Fastned. Voor Abonnementen en het opladen van de auto door gebruik van de Dienst zijn wel vergoedingen verschuldigd aan Fastned. Gebruiker zal de prijs voor het door hem/haar gekozen Abonnement en voor het opladen van de auto door gebruik van de Dienst betalen aan Fastned zoals vermeld op de Website en met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden.
11.2 Fastned kan niet gehouden worden aan aanbiedingen of prijzen waarvan Gebruiker in alle redelijkheid mocht verwachten dat deze aanbieding of prijs een duidelijke fout of schrijffout betreft.
11.3 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
11.4 Alle prijzen zijn steeds in euro’s. Gebruiker dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
11.5 Ten aanzien van de door Gebruiker betaalde en/of verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie van Fastned volledig bewijs op, onverminderd het recht van Gebruiker tot het leveren van tegenbewijs. Gebruiker kan betalen door middel van automatische incasso of door middel van betaling via een creditcard. Fastned heeft geen zeggenschap over de toepassing of inhoud van eventuele voorwaarden van creditcard maatschappijen, en is niet verantwoordelijk voor het gebruik van diensten of producten van deze derde partijen.
11.6 De vergoedingen voor het afgenomen Abonnement of gebruik van de Dienst worden per keer (of per gebruik) of periodiek aan Gebruiker gefactureerd en geïncasseerd.
11.7 Alle aankopen met gebruik van de Inloggegevens leveren voor Gebruiker een betalingsverplichting op jegens Fastned.
11.8 Mocht de betaling niet worden verricht, bijvoorbeeld omdat de aangegeven rekening niet bestaat of geen toereikend saldo heeft, het creditcardnummer onjuist is of de creditcard de limiet heeft bereikt, dan komt het Abonnement niet tot stand, en heeft Fastned het recht om de Dienst per direct op te schorten, onverlet het recht van Fastned om eventueel gemaakte kosten/schade op Gebruiker te verhalen.
11.9 Indien Gebruiker gebruik wenst te maken van de SMS-dienst kan Fastned daarvoor een vergoeding in rekening brengen bij Gebruiker.
11.10 Fastned heeft het recht de limieten voor het aantal transacties per transactie en/of per Abonnement eenzijdig bij te stellen. Voortgezet gebruik van de Dienst betekent dat Gebruiker de betreffende wijziging accepteert.
11.11 Fastned heeft het recht de prijzen voor Abonnementen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Indien Partijen een periodieke betalingsverplichting onder een bestaand Abonnement zijn overeengekomen, geldt dat Fastned deze mag aanpassen met inachtneming van een termijn van drie (3) maanden na schriftelijke aankondiging daarvan. Indien Gebruiker niet akkoord is met zo'n prijswijziging is zij gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van de wijziging, tegen de datum waarop de wijziging van kracht zou gaan.
11.12 Indien Gebruiker niet binnen de gestelde termijn aan zijn betalingsverplichtingen jegens Fastned voldoet, heeft Fastned het recht om, na ingebrekestelling en verloop van de daarbij gestelde redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. De daarmee gemoeide kosten kunnen bij Gebruiker in rekening worden gebracht, welke als volgt zullen worden berekend: 
15% over de eerste 2500 euro van de vordering, met een minimum van 40 euro;
10% over de volgende 2500 euro van de vordering;
5% over de volgende 5000 euro van de vordering;
1% over de volgende 190.000 euro van de vordering;
0,5% over het meerdere, met een maximum van 6775 euro.


Artikel 12 Intellectuele Eigendomsrechten

12.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Fastned en/of haar licentiegevers.
12.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is beschreven.
12.3 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Fastned Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet  (sub-)licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken. Het recht op gebruik van de (onderdelen van de) Dienst waar een Abonnement voor moet worden afgesloten, wordt bovendien onderworpen aan de opschortende voorwaarde van betaling.
12.4 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de Dienst, de Website en/of andere gegevens te kopiëren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde doeleinden, tenzij Fastned of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
12.5 Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Fastned en haar licentiegevers, zoals het registeren van domeinnamen, merken of zoektermen voor (advertentie-)diensten van zoekmachines (zoals Google Adwords keywords) die lijken op of identiek zijn aan enig teken waarop Fastned of haar licentiegevers Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden. Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en/of overige materialen waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving.
12.6 Het is Gebruiker niet toegestaan om (technische) (beveiligings-)maatregelen in of in verband met de Dienst te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
12.7 Fastned is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van andere software dan de App, in broncode of anderszins, ook niet indien die nodig zijn voor gebruik en/of onderhoud van de Dienst.


Artikel 13 Privacybescherming

13.1 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kan Gebruiker (Persoons-) gegevens verstrekken aan Fastned. Fastned zal Persoonsgegevens op zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en het Privacybeleid van Fastned verwerken.


Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijk van Fastned voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is voor zover dat wettelijk is toegestaan per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van de schade, tot maximaal het bedrag van de door Gebruiker betaalde en door Fastned ontvangen vergoedingen over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Fastned voor schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag dat onder de door Fastned afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
14.2 De aansprakelijkheid van Fastned voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan maar is niet beperkt tot alle gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van (potentiële) klanten van Gebruiker, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden, weigering, misbruik of niet-functioneren van SMS-dienst, misbruik of niet-functioneren van de WiFiDienst, misbruik of niet-functioneren van de internetverbinding van Gebruiker en misbruik of ongeautoriseerd gebruik van de App en/of SMS-dienst en alle (overige) schade veroorzaakt door Overmacht, zoals in artikel 15 omschreven.
14.3 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Fastned of haar bedrijfsleiding.


Artikel 15 Overmacht

15.1 Fastned is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht. Onder Overmacht wordt onder meer verstaan:
a. overmacht van toeleveranciers van Fastned;
b. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden;
c. overheidsmaatregelen;
d. elektriciteitsstoringen;
e. storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;
f. oorlog;
g. werkbezetting;
h. staking;
15.2 Indien de overmachtssituatie langer dan dertig (30) dagen duurt, is iedere Partij
gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.


Artikel 16 Duur en beëindiging

16.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur en kan steeds direct worden opgezegd door iedere Partij. Overeenkomsten voor Abonnementen hebben de duur zoals nader omschreven bij dat Abonnement. Abonnementen zijn maandelijks opzegbaar, tenzij anders omschreven bij dat Abonnement.
16.2 Ieder der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst toe, indien de andere Partij, na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. De verplichtingen van Gebruiker zoals genoemd in artikelen 3.4, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 6.5, 6.6, 7.4, 9 en 11.1 van deze Algemene Voorwaarden gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de
Overeenkomst.
16.3 Indien Gebruiker op het moment van ontbinding, als bedoeld in het vorige lid, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Fastned vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de
ontbinding direct opeisbaar.
16.4 Fastned komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke opzegging toe, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien Gebruiker – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend of indien het faillissement van Gebruiker wordt aangevraagd.
16.5 Fastned zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding of afgifte van data. Het recht van Gebruiker tot gebruik van en toegang tot de Dienst vervalt in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst, van rechtswege. Gebruiker
zal in een dergelijk geval de App verwijderen en/of geen gebruik maken van de SMS-dienst. Zolang Gebruiker dit niet doet zal Gebruiker aansprakelijk zijn voor alle gebruik, waaronder misbruik, van deze App of SMS-dienst conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
16.6 Indien Gebruiker niet, niet volledig of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst, meer in het bijzonder bij niet nakoming van het bepaalde in artikel 3.4, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 6.5, 6.6, 7.4, 9 en 11.1 van de Algemene Voorwaarden is Fastned gerechtigd om, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Deze bepaling laat onverminderd het recht van Fastned tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
16.7 De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen de opzegging ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.


Artikel 17 Toepasselijk recht

17.1 De Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het gebruik van de Dienst en de Abonnementen worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.


Artikel 18 Geschilbeslechting

18.1 Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gebruiker woonachtig is. Dit laat onverlet de mogelijkheid voor Partijen om het geschil voor te leggen ter mediation.
**